Hem » Okategoriserade » Konsultacja lekarska

Konsultacja lekarska

Patientcentrerad konsultation

Termen konsultation kommer från latinets consulere att rådfråga. I patientcentrering poängteras att patienten rådfrågor läkaren En patientcentrerad konsultationsmetodik syftar till att effektivisera samtalet mellan läkare och patient, stärka patient-läkarrelationen, samt beakta både patientens och läkarens autonomi.

Trots all tid och engagemang läkare lägger på patientsamtal är problem i patient-läkarkommunikationen vanliga.

Patienter upplever ofta att läkaren inte förstått deras egentliga problem, att de inte blivit tagna på allvar eller fått svar på sina frågor. Samtidig frustreras läkare av att inte nå fram med information och svårigheter att hålla tidsramar.

Patientcentrering erbjuder verktyg som kan minska dessa problem.

COLOURBOX6853896.jpg

 

Vad är en patientcentrerad konsultation ?

I ett traditionellt patient-läkarsamtal görs en noggrann genomgång av aktuella symtom, tidigare sjukdomar, sociala förhållanden etc. Det är ofta läkarens agenda som styr.

Centralt i en patientcentrerad konsultation är att tidigt ta reda på hela patientens agenda. Denna är inte alltid uppenbar utifrån det första som tas upp.

Ofta används stödorden Tanke, Oro, Önskan eller 3F : Föreställningar, Farhågor, Förväntningar (i engelsk litteratur ICE : Ideas, Concerns. Expectations).

Målet med konsultationen är, förutom det självklara att läkaren gör en välgrundad medicinsk bedömning inom en given tidsram, att läkaren och patienten uppnår en gemensam förståelse.

COLOURBOX24779749.jpg

 

Förutom att uppfylla värdegrundande mål kan patientcentrering påverka utfallet av konsultationen  och associeras med :

 • Nöjdare patient och nöjdare läkarens
 • Effektivare konsultationer – patientens problem identifieras mer träffsäkert
 • Förbättrade hälsoparameter, såsom psykisk hälsa och fysisk funktionsförmåga
 • Färre läkarbesök och kortare vårdtider
 • Förbättrad följsamhet och minskad receptförskrivning
 • Minskat behov av diagnostiska utredningar och remisser
 • Minskad anmälningsrisk

 

En patientcentrerad konsultation kan definieras utifrån de utfall man vanligtvis använder sig av i patientenkäter som OECDs hälsorapport 2013 :

 • Patienten upplever sig lyssnad på.
 • Patienten får ställa frågor (även de svåra om tanke och oro) och får svar på dessa.
 • Patienten får tillräckligt av den information hen själv bett att få kring orsak och behandling och tillräcklig kunskap för att kunna vara delaktig i beslut om dessa.

För att uppnå detta behövs ofta följande konsultationsverktyg :

 • Klargör tidigt patientens agenda med Tanke, Oro och Önskan för att få reda på patientens frågor. Nedanstående underlättar detta. Om konsultationen haltar har man ofta missat någon av dessa, gå tillbaka.
 • Håll isär patientens del och läkarens del. Detta hjälper läkaren att få fram patientens agenda vilken är nödvändigt för den fortsatta konsultationen.
 • Avbryt inte då patienten beskriver sitt problem – enligt studier tar det i genomsnitt ca 90 sekunder, läkare avbryter ofta efter ca 20 sekunder.
 • Använd bekräftelser under samtalet ex ”Det låter besvärligt”, ”Vad bra att du kom”. Bekräftande är även ögonkontakt, vänligt nickande, korta stödsignaler (hm-m, ja) och att frågande upprepa det sista patienten sagt.
 • Använd pauser, luckor och tystnad – kan hjälpa patienten komma vidare till den verkliga besök orsaken och våga ställa frågor.
 • Använd sammanfattningar under samtalet – förtydligar för läkaren och patienten vad som kommunicerats – bekräftar för patienten att läkaren lyssnar och är mån om att förstå – sammanfattning av läkarens undersökningsfynd och bedömning samt av planering och uppföljning ger patienten möjlighet att ställa klargörande frågor.

En patientcentrerad metod

I Danmark och Sverige lärs kronologin ut än mer strukturerat i tre delar. Konsultationen startar i Patientens del och efter Läkarens del sen resultatet i Gemensam del.

Att låta patienten berätta om de problem hen söker för, utan att bli avbruten, kan uppfattas som en självklarhet. Studier visar att detta sällan lyckas. Läkaren har svårt att hålla tillbaka egna hypoteser och lusten att snabbt försöka lösa problemet, liksom ivern att trösta och lugna tar över. Konsultationens uppdelning i 3 delar motverkar detta. Både läkare och patient kan lugnt koncentrera sig i var sin del av konsultationen som sedan knyts ihop i Gemensam del.

Linneas bild

Konsultationen steg för steg, så gör du :

Patientens del

 • För att visa att du tror på patientens upplevelse av sina problem börjar du med ett välkomnande och ger ögonkontakt.
 • Du inleder med en öppen invitation exempelvis ”Berätta” eller ”Vad vill du ha min hjälp med” och lyssnar lugnt av patienten (tar ca 1-3 minuter). Exempelfråga vid återbesök  ”Vad vill du att vi tar upp idag?”
 • Bekräftar fortlöpande patientens upplevelse eller känsla av hur problemet påverkar livet. Exempelvis : ”Det låter besvärligt”, ”Du har haft det jobbigt”, ”Vad bra att du kom”. Bekräftelser legitimerar besöket och ökar chansen att patienten vågar uttrycka sina tankar.
 • Sammanfattar patientens beskrivning. Detta är klargörande och lugnande för både patient och läkare och ger patienten möjlighet till korrektioner och tillägg. Exempelfråga : ”Om jag förstått dig rätt så…”. En sammanfattning blir bekräftande i sig.

För att förstå patientens hela besöksorsak behöver du också aktivt klargöra patientens agenda med tankar, oro och önskningar – patientens frågor :

 • Tanke   Exempelfrågor : ”Hur har du själv tänkt kring dina besvär?”   ”Du har säkert några frågor du vill ha svar på?”
 • Oro   Exempelfråga :   ”Är det något speciellt du oroat dig över och du vill ha svar på?”
 • Önskan   Exempelfrågor :   ”Är det något särskilt du tänkt vi skulle göra idag ?”   ”Vad tänkte du att resultatet av dagens besök skulle bli ?”

 

COLOURBOX17951685.jpg

Frågor om Tanke, Oro och Önskan kan uppfattas ifrågasättande och patienten svara defensivt. Genom att först bekräfta patienten minskar risken för detta.

Exempel på bekräftande fråga : ”Det låter besvärligt att ha så ont, hur har du själv tänkt kring dina besvär”. Eller ”Det låter jobbigt, vad bra att du kom ! Är det något särskild du vill ha min hjälp med ?”

Läkaren sammanfattar patientens del inklusive patientens Tanke, Oro och Önskan och avslutar med exempelvis : ”Har jag förstått dig rätt?”.

”Du har haft det på det eller det viset, du har själv tänkt och oroat dig för och önskar detta – har jag förstått dig rätt – är det något mer du vill tillägga innan jag ställer mina frågor?”.

Patienten görs medansvarig för vad som tas upp under besöket. Exempelfråga : ”Var det något annat du ville ta upp idag ?”.

Vid återbesök eller om patienten har många olika problem och något kanske får vänta : Exempelfrågor : ”Vad är viktigt för dig att vi tar upp idag ?” eller ”Vad vill du att vi fokuserar på idag ?”.

Läkarens del

 • Läkaren arbetar differential diagnostiskt. Komplettering av anamnesen, läkaren förklarar i möjligaste mån meningen med sina riktade frågor.
 • Klinisk undersökning och eventuella utredningar
 • Bedömning

Gemensam del – dialog

 • Inled gärna med att sammanfatta patientens Tanke, Oro, Önskan. Detta visar att du förstått varför patienten kommit och att du uppfattat patientens frågor.
 • Patienten får i möjligaste mån svar på sina frågor utifrån sin ursprungliga agenda.
 • Läkaren ger sin sammanfattande bedömning och patienten ges i möjlig mån underlaget till denna.
 • Den på så vis åstadkomma gemensamma förståelsen ligger till grund för vidare planering i samråd med patienten.
 • Exempelfråga ”Något du undrar över ?” och ”Vad tar du med dig ?” innan ni tar farväl.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s